fredag, juni 29, 2012

De Nya Svenskarna PODCAST

FRED ------DEMOKRATI---- HÅLLBAR UTVECKLING
 
Vår politik : Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt inte påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.
Varför flyr folk från sina länder ? FRED Det finns ett starkt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för En stark grön Infrastruktur.
En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och en hållbar utveckling. I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig pågår eller där oroligheter eller konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Partiordföranden för Moderataterna ska börja med att kalla endast de syriska flyktingar vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog. Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.
1) Riksdagspartier: M, Fp, C och Kd , S , V och Mp.
2) Flyktingar : Syrier, Egyptier , Somalier, Afghaner, Jemniter, Irakier, palestinier , judar, nigerianer
* ccTLD , avser ländernas domainer motsvarande den svenska .SE
De syriska flyktingar i Sverige som tillhör M är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vi utgår därför ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär s sina medlemmar att tillämpa politiska kompromisser när det gäller att lösa konflikter verka för demokrati och arbeta med miljöfrågor och inte bara dela ut valsedlar och värva medlemmar pga stamtillhörighet. I fall M misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan man i alla fall arbeta vidare med dessa parallellt med andra grupper. Fred -Demokrati – Hållbar utveckling är tre grundpelare som vårt parti , De Nya Svenskarna , vilar på . Du som medlem måste utbilda dig i och följa dessa i dina politiska uppdrag . Krigslagarna , konfliktlösning , fredspristagare och varför internationella freds & miljöavtal inte följas , Läs om varför Varför flyr folk från sina länder b la på http://refugee.wordpress.com/
Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik . Att komma överens om demokratins fem grundpelare , Införa de i FN:s stadgar , EU fördraget och i varje lands konstitution , lära ut dessa i skolorna så att alla vet om att demokratin har en enligt definition med fem grundpelare. De Nya svenskarna menar att på samma sätt som judar och kristna känner till tio Guds bud och muslimerna de fem bud och mantra hos buddisterna som också lärs ut i skolorna borde de kunna genomföra detta med ämnet : ” Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik”. 1) Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament, verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen få r påverka eller ändra deras domar eller beslut.
2) Allmänna val kompletteras med folkomröstning
3) Fri partibildning med partistöd så att partierna inte få anonyma bidrag som  påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till  riksdagsmandat får partistöd. Fri press som får presstöd så att den inte blir  påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll.
4) Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen  en moske.
5) Yttrandefrihet Detta kompletteras med att läsa boken , De Svenska partiernas Rötter.
Boken är ännu ej färdigtryckt Arbetsmarknadspolitik, arbetslösheten bland invandrare, analys och lösningar Investeringsprojekt i en grön infrastraktur u-ländernas topdomain och I-ländernas topdomain   ccTLD topdomain innan diktatorerna faller och ccTLD efter diktatorernas fall mha av I-länderna   Varje u-land har trots fattigdom en stor potential av resurser , teknisk kunskap och människor och naturresurser i form av solenergi som kan utnyttjas för att driva sin egen top-domain . Investerings projektet kan också sysselsätta hundratals flyktingar som kommer från u-länderna och bor i Sverige, det gynnar både u-ländernas och den svenska ekonomin .   Släpp u-länderrnas topdomäner fria och demokratisera u-ländernas internet. U-ländernas folk har faktiskt rätt till sin egen internationella topdomän , såsom USA= .us , Storbritannien = .uk , Tyskland= .de , frankike =. fr och Sverige =se.   Om Sverige driver ett annats lands topdomain hur kommer det sig då att vi som är flyktingar och bor i Sverige inte har rätt att driva vår egen domain härifrån. Sveriges bistånd till u-länderna delas i två delar, en del skickas till u-landet och hälften stannar kvar i Sverige så att de flyktingar som kommer från u-landet kan driva sitt lands topdomain , starta bolag och anställa många invandrare och även svenskar. Vi vet till hundra procent hur halva biståndet används , vi har kontroll över det. Sverige får skatteinkomster och arbetslösheten går ned bland invandrare och även bland svenskar . Under diktatorernas regim utnyttjades berörda länders ccTLd domän endast av ett fåtal , den var registrerad av ett statligt bolag och släpptes aldrig fri , medborgarna har inte fått möjlighet att registrera domain direkt under landets top-domainen så att medborgarna lätt kan hitta de partier som deltar i valet och att de ska kunna kommunicera med dessa genom e-mail osv. I jämförelse med svenska partiorganisationer .se Samma ska när det gällar deras press såsom tidningar, bolag och idrottsklubbar och andra institutioner , industrier mfl. Efter diktatorernas fall och i början av återuppbyggnaden bör de i-länder som bidrar med bistånd se till att man investerar i en grön infrastruktur , släppa topdomainen fri och demokratisera internet så att alla har tillgång till det på samma sätt som när man skickar valobservatörer och valövervakare som skall se till att medborgarna ges lika möjlighet att utöva sin rösträtt i fria och rättvisa val och vid folkomröstning, dessutom ge internationell legitimitet att dessa val sker med det övergripande syftet att främja en politisk process i riktning mot en demokratisk utveckling, EU*, med sin s k mjuka makt , OSSE och ODIHR organisationerna för demokratiska institutioner och MR. Men den valda regeringen och parlamentet tog inte itu med problemet utan i stället delegerade de bara till ett annat statligt bolag , här nedan ett typisk exempel där svenska regeringen bidrog med sex miljardar kronor i bistånd Trots många skrivelser , påpekanden och e-mail, svarade aldrig det bolag vilket man delegerat domänen till . Det har visat sig att syftet med de här bolagen främst har varit att tjäna pengar och att därför bara de bättre ställda fått tillgång till Internet genom dessa bolag. Dessa bolag är heller inte intresserade av att få tillgång till domänen .iq . Demokratisering av Internet kan bidra till fred och bättre ekonomi Syftet 1. att få igång u-ländernas top domänen 2. att internet ska vara tillgängligt för alla medborgare , alla ska få möjlighet att skaffa det till ett rimligt pris 3. Demokratisering av Internet med en fri ccTLD 4. att ungdomarna blir mer engagerade och därigenom avhåller sig från våld och det slutliga resultatet blir fred. 5. Utnyttja Internet i valet 6. att skapa arbetstillfällen, en bra investering som stärker u-ländernas ekonomi och landets infrastruktur 7. Sysselsätta många flyktingar vilket också gynnar svensk ekonomi 8. Detta begränsar de icke demokratiska dominerande utländska Internet bolagen   Mot denna bakgrund och med analys av problemen och syftet kom vi fram till följande lösningar. På samma sätt som Sverige driver Söderhavsöarnas domän , .ST borda också kunna driva de de u-ländernas top domänen utifrån, nämligen från Sverige. I Sverige finns bra förutsättningar för att utveckla u-ländernas internet. Genom att få del av det bistånd som är öronmärkt till återuppbyggnad av u-ländernas infrastruktur, demokrati m.m kan vi driva projektet naturligtvis i samarbete med svensk expertis på dessa områden. Demokratiseringen av u.länderna skulle också innebära en demokratisering av Internet och informationsfrihet , u-länderna har rätt till att fritt utbyta information på samma sätt som bl a amrikanerna. Varken u-ländernas ambassader i Sverige eller deras regeringar, ej heller parlamenten eller dess partier har egna hemsida registrerat under deras lands topdomäner , ej heller pressen och industrin har egen top-domain . Har man kämpat hårt för att upphäva den ekonomiska sanktionen så ska man också kunna släppa top-domainen fri. De Nya Svenskarna har därför två mål , dels att vi som har varit i Sverige en längre tid genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia i detta land , denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss inte drabbas pga av våra misstag och vår splittring. Solidaritet med nästa generation, se vidare " integrationsinfrastruktur" Solidaritet utgör en grund i en hållbar utveckling , med människor , djur och natur , men de främlingsfientliga partierna i Europa har visat att de är mot hållbar utveckling De Nya Svenskarna utgår från principen om att: alla människor har lika värde och rättigheter , FN:s konvention om det mänskliga rättigheterna, Alla är välkomna som medlemmar i De Nya Svenskarna, , ingen mobbning eller diskriminering får förekomma . Som medlem måste du verka för det bla genom att ge stöd till alla minoriteter i Sverige . I denna ingår jämställdhet och barns rättigheter enligt Barnkonventionen,
solidaritet
De Ny Svenskarna ______________________________________________________________________________________________ denyasvenskarna.se #denyasvenskarna @dpns info@dpns.se
onsdag, september 15, 2010

De svenska partiernas rötter


Omslag: " en politiker fd statsminister " Arvid Lindman"bar sin 102 åriga mamma till vallokalen"


Språk: arabiska med inbyggt lexikon samt svenska benämningar och utryck och med bilder vilka underlättar förståelsen.

Skäl: en sådan bok saknas i Sverige.


Mål och Syfte:
Genom att flyktingar i flyktingförläggningar och SFI och även kvotflyktingar som är på väg till Sverige
Ska få tillgång till boken . Att uppmuntra läsarna att delta i valet, stärka demokratin, engagera läsarna i politiken och samhällsdebatten och känna till den politiska utvecklingen i landet, samt hur partierna samarbetade under krisåren utanför partigränserna såsom unionsupplösningen, EU , valsystemet , folkomröstning, EU och valet till den, att bilda regering, och talmannens roll .vilket är utmärkt vid återvändandet och återuppbyggnaden.
Alfreds Nobels och Hammarskjölds roll .
Att översätta boken till flera olika språk b la. svenska så att boken kan läsas av flera nationaliteter. och
förhoppningsvis vara representativ vid statsbesök av arabiska diplomater och statschefer. Den kan också ges som gåva till andra vid statsbesök.

Bakgrund:

Boken utgår från hur svenskarna lyckades med att lösa sina konflikter i en tidsepok när Sverige hade många stammar ,ätter, avsaknad av konfliktlösare, transport och teknik, svält , fattigdom och flyktingar "Moberg, utvandrana" till dagen Sverige som industri , välfärd och rättsstat som tar emot flyktingar och ger bistånd till fattiga länder.
Vad har grekerna lärt sig efter militärkuppen som orsakade att många grekiska flyktingar fick skydd i Sverige . Papandreo som ledde oppositionen fick asyl i Sverige under regeringen Tage Erlander. Han fick under Palmes regering tala inför Sveriges riksdag och fick stöd, återvände till sitt land, Grekland, och återinförde demokratin. Vad händer med Grekland efter det och utvecklingen nu
År det skillnad mellan Grekland och Irak, Somalia, Afghanistan och Palestina
Återvändandet och återuppbyggandet
Det är därför boken tar även upp de aktuella flyktingar från Irak, Afghanistan, Somalia och Palestina och ställer frågan om de inte kan göra likadant som grekerna , är Grekland en förbild eller ska man ha med den utveckling och förändring som gjort det annorlunda,.som att folket genom solidaritet försöker att skydda demokratin i stället för att det blir massflykt . Oaktat detta hade folken i de här ländarna planerat och kämpat och väntat på demokratin länge . Frågan som boken ställer är nämligen hur det kommer sig att folket prioriterar kampen mot ockupation i stället för skydda och utveckla demokratin som de äntligen har fått.

Bokens omslag utgörs av en bild av en fd svensk statsminister som bär sin 102 åriga mor till vallokalen så att hon skulle kunna rösta.

Nuvarande flyktningar är araber, kurder, muslimer och berber som talar arabiska och deras valdeltagande är lågt liksom hos andra grupper av invandrare . Detta beror troligen på att det inte finns littratur om den politiska och demokratiska utvecklingen i Sverige. Bakgrunden till riksdagspartierna , kompromisser mellan partierna , den svenska modellen, unionsupplösning, valsystemet, om riksdagens arbete , regeringsbildning, misstroendeförklaring, folkomröstning, samlingsregering eller koalitionsregering , folkhemmet.

Många invandrare vill engagera sig i politiken och de humanitära organisationerna såsom RK, Amnesty mfl men det saknas ett enkelt och systematisk sätt att informera om den politiska utvecklingen i Sverige. Informationen som utges på olika språk med s.k. informationsstöd till partierna innan valet är inte tillräcklig och ibland även bristfällig. En del av pengarna "informationsstöd" kan i stället ha gått till ideologisk propaganda.
Varför ges parti och presstöd till partierna och tidningarna.
.Ländernas likheter och olikheter vad gäller ätter och stammar, monarki, politisk utveckling och kompromisser

måndag, augusti 07, 2006

Från den svenska politiska historien

 Från den svenska politiska historien

Att ta itu med två frågor
    Kuppen 1809 mot kung Gustav IV Adolf , han fängslades och tvingades att abdikera samt berövades sin åtkomliga rätt till den svenska kronan ,behandlas senare .
    Dessa två fall avgjorde den svenska historien.

Fall från verkligheten där möten inte ledde till en hållbar lösning

Hämnddemokrati
Prinsen och hertigen Johan III var inte nöjd med sin titel och därför krävde han utvidgad makt vilket irriterade hans bror kung Erik XIV. Hämnddemokrati från den religiösa aspekten , bestod av att Johan III i strid mot sin fars Gustav Vasas tro , protestantismen, vände sig till Polen och där ingick äktenskap med en katolsk kvinna som var dotter till Sigismund II August av Polen vilken stod på fientlig fot med Sverige .

Kungen Erik XIV dömde honom för landsförräderi och sedermera till fängelse tillsammans med den nya bruden. I Gripsholms fängelse föddes en prins som fick namnet Sigismund vilken hade Gustav Vasa till farfar.
Den nya prinsen som föddes i fängelset hade rätt till svenska krona efter sin far Johan den tredje.

Den nya prinsen fick namnet Sigismund Vasa och att han kom att väljas till kung och han var liksom som sin mamma katolik vilket var svårt för många svenskar att acceptera. Hämnd demokratin bestod av att tvinga honom att genom sin hustru konvertera till protestantismen om han skulle få rätt till den svenska kronan: Hans far kunde också pga hustruns religiösa uppfattning förlora rätten till kronan vid kung Erik XIV:s frånfälle . Det enda utväg som Johan den tredje fann på vid den tiden var att störta sin bror kung Erik XIV vilket han lyckades med tack vare hjälp från Polen och sin andra bror.. Nu lyckades de med sin kupp att tvinga kung Erik att abdikera och han sattes i fångenskap . Johan kröntes till kung samtidigt som han befarade att hans son kronprins Sigismund skulle utsättas för något ont och därför skickades han till Polen för att adopteras av den barnlösa polska drottningen för att uppfostra honom enligt den katolska tron.

För att undvika att sonen skulle dräpas pga religiösa konflikter utgav han en bok med titeln ; Röda boken, dvs en lösning på religiösa konflikter och att hitta en utväg som respekterade sonens tro.
Under den tiden år 1592 dog kung Johan III. Erik Sparre kom med ett förslag till lösning , ett politisk program ” Prolege, rege et grege ” för lagen, kungen och folket.

Kung Erik XIV dog år 1677 i fängelset av ärtsoppa , alltså enligt källorna förgiftad . Han lämnade nämligen efter sig en son som bar sin farfars namn ,nämligen Gustav . ,Gustav och Sigismund kom vid vuxen ålder att strida om den svenska kronan. Han förvisades till Polen och sedan hamnade han i Ryssland och där dog han av okänd anledning och begravdes någonstans i Sibirien .

Sigismund har nu bara sin farbror hertig Karl att konkurrera med om den svenska kronan. Han är inte bara barnbarn till Gustav Vasa utan han har också en farbror som heter hertig Karl som väntar å på sin tur att bli krönt till svensk kung .
Konflikten går från en generation till en annan , från Sigismund till hans farbror hertig Karl.

De svenska flyktingarna ,riksråden , i Polen var anhängare till Sigismund som styrde Sverige från Polen , och utsåg Fleming till riksföreståndare i Finland under det att hertig Karl styrde Sverige


Den historiska händelsen, mötet i Uppsala den 25 mars 1693 i deltog höga religiösa personligheter från präster, biskopar och ärkebiskopar beslutade att avfärda alla planer även den röda boken och därmed följa den lutherska kyrkan samtidigt som de riktade ett brev till Sigismund i Polen och uppmanade honom att avstå från den katolska tron och följa Uppsala instruktionerna från Uppsala. Och i händelse av att han vägrade gå med på detta skulle han komma att förlora rätten till den svenska kronan.. Sigismund kom efter många om och men att godkänna detta och därmed satte ärkebiskopen sätta den svenska kronan på hans huvud och utropa Sigismund till svensk kung fr om 1594 :

Konflikten mellan anhängare till protestantismen och katolicismen slutade inte där utan man upptäckte att det fanns risk för att Sigismunds son Vladislav IV som skulle ärva den svenska kronan efter sin fars död.
Nu styrde Kung Sigismund Sverige från sitt resident i Polen samtidigt som han uppmuntrade till katolicismen vilket irriterade svenskarna.

Hertig Karl kallade i frånvaro av kungen till möte i Söderköping och där beslutades att hertig Karl skulle få fullmakt att styra Sverige , förbjuda katolicismen och stänga alla deras kyrkor.

Ytterligare ett möte ägde rum i Arboga år 1697 som betonade vad man kommit överens om vid mötena i Uppsala och Söderköping. Erik Sparre som ställde villkor för adelsmännen gällande maktdelning tillsammans med kung Sigismund protesterade mot de här mötena och erkände inte dessa beslut.

En av de finska adelsmännen, Fleming Clas Eriksson, utsågs av Sigsmund till riksföreståndare över Finland ock Estland. Från Åbo utfärdade han sina beslut gällande bl a att göra slut på
bondeupproret. Krig mellan bönderna och militären ledde till inbördeskrig och man förlorade
tretusen män och ett blodbad utspelade sig. Åbo blodbad där hertig Karl avrättades tillsammans med många finska adelsmän. Det slutade vid i kriget i staden Nokia :


Efter slaget vid Stångebro år 1598 och Linköpings blodbad 1600 utropades hertig Karl till kung med titel Karl den nionde och år 1611 gick kronan över till hans generation nämligen hans son Gustav II Adolf som stupade under 30 åriga kriget i slaget vid Lutzen den 6 nov 1632 , hans dotter drottning Kristina abdikerade 1654 och sökte asyl hos påven , och konverterade till katolicismen

    Ni som konfliktlösare ska komma med råd och förslag på samma sätt som i följande fall.
Du som svensk politiker brinner för fred, demokrati och hållbar utveckling , har mandat och dessutom tillgång till alla tänkbara resurser till ditt förfogande.
Det har uppstått interna och externa konflikter om religion , makt vilka har orsakat inbördeskrig, : som dräper din granne .

I ditt uppdrag som konfliktlösare ingår att presentera en fredsplan så att inte svenska flyktingar utsätts för rasism och främlingsfientlighet.
Du får gärna anlita en annan riksdagsman helst med annan ideologi eller politisk uppfattning än ditt parti.
____________________________________________________________________saknar ditt land country-code top-level domains (ccTLDs),

ValkampanjLän

Stockholms län

Ditt Stockholms län har 26 kommuner
 
Alltså, Stockholms län har 26 kommuner och 240 236 röstberättigade ( 4551 invandrare med svenskt medborgarskap, och 246 158 med uppehållstillstånd)Uppsala län har totalt 240 236 röster och 11 mandat ( plats i riksdagen av totalt 349 )Riksdagen har 349 mandat, 11 av dessa har Uppsala län som företräder 240 236 röstbrättigade ( proportionella valsystemet) . Uträkningen görs på samma sätt när det gäller andra län.Du röstar i en vallokal ( skola, daghem, sjukhus, eller i vissa fall i fängelset) där du bor och är folkbokförd eller på postkontor. Kom ihåg ,att anmäla din hemadress om du inte har gjort det innan valet 17-sep-2006Kom även ihåg att de som avtjänar fängelsestraff ( dömda för brott )har rösträtt (mänskliga rättigheter) . Uppsala kommun har följande valdistrikt. Bor du i någon av dessa distrikt,se till att valsedlar för De Nya Svenskarna finns i vallokalen, om inte , vänligen maila till oss

Botkyrka
Danderyd
 Ekerö
Haninge Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg


Södertälje
Tyresö ´
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö